Voorwaarden van
onderaanneming

Verrekening

 • vooralsnog gaan wij ervan uit dat geen verrekening zal plaatsvinden. De in uw offerte vermelde hoeveelheden zijn indicatief en slechts verrekenbaar voor zover het bestek en de tekeningen dit aangeven;
 • meer- en minderwerk ten gevolge van wijzigingen is slechts verrekenbaar na goedkeuring en schriftelijke opdracht.

Rechtstreekse prijsaanbieding

Het is de onderaannemer niet toegestaan vanaf het tot stand komen van de “Overeenkomst van onderaanneming” aan de opdrachtgever van de aannemer prijsaanbiedingen te doen voor werkzaamheden van welke aard dan ook behoudens voorgaande toestemming van de aannemer. Bij verzuim zal de onderaannemer 10% van het overeengekomen bedrag aan de aannemer doen toekomen.

Betaling

Betaling van uw rekeningen geschiedt eerst 30 dagen na ontvangst van uw factuur. Echter alleen wanneer het door de uitvoerder getekende mandagenregister formulier declaratiebon is ingesloten. Een exemplaar is bij deze overeenkomst gevoegd. U wordt verzocht hiervan kopieën te maken. De factuur moet u adresseren aan Bouwbedrijf Niersman B.V., Postbus 119, 2250 AC VOORSCHOTEN.

Veiligheid en gezondheid

 • u moet zich houden aan de wettelijke eisen, voorschriften en besluiten met betrekking tot de veiligheid en gezondheid op het werk;
 • indien door u op of naast het werk gebruik wordt gemaakt van machines, werktuigen, etc. moeten deze voldoen aan de daarvoor van overheidswege gestelde eisen voor wat betreft de veiligheid. Het werken daarmee zal op een dienovereenkomstige manier moeten geschieden;
 • voorschriften en gedragsregels ten behoeve van de veiligheid op de bouwplaats, uitgevaardigd door de Arbeidsinspectie, moeten door u en uw personeel te volle worden nageleefd. Persoonlijke beschermingsmiddelen in de zin van de Arbo-wet zijn dan ook bij uw aanneemsom inbegrepen. Deze voorzieningen moet u op eerste aanzegging van onze uitvoerder aanbrengen; –
 • u moet zich op de hoogte te stellen van het V&G plan, indien aanwezig, en u moet zich daaraan conformeren.

Bouwvuil

 • de ruimten waarin u werkzaam bent geweest moeten schoon achtergelaten worden;
 • het opruimen van het bouwvuil door u geproduceerd c.q. afval en/of verpakkingen behoort tot uw werkzaamheden en is bij uw aanneemsom inbegrepen. Bouwafval moet gedeponeerd worden in de daarvoor bestemde containers/bakken, dan wel retour worden genomen door de onderaannemer;
 • door Bouwbedrijf Niersman B.V. worden per project verschillende soorten vuilcontainers/bakken – geplaatst. Een van deze containers/bakken is uitsluitend bestemd voor “schoon puin”. Een tweede container/bak is bestemd voor andere soorten dan schoon en chemisch afval;
 • voor de afvoer van het door u geproduceerde chemisch afval moet u zelf zorg dragen en is bij uw aanneemsom inbegrepen;
 • bij het niet nakomen van bovengenoemde richtlijnen zullen de hieruit voortvloeiende kosten aan u in rekening worden gebracht.

Kwaliteit

 • de voorschriften van de fabrikant moeten nagekomen worden;
 • keuringseisen: Bouwbedrijf Niersman B.V. en bouwdirectie;
 • het niet voldoen aan de kwaliteitseisen kan leiden tot afkeuring van reeds geleverd werk;
 • afgekeurd werk zal onverwijld en zonder vergoeding door u worden vernieuwd.

Verzekering

 • voor dit project is door ons een CAR-verzekering afgesloten met een voor u geldend eigen risico van € 2.269,- per gebeurtenis. De polisvoorwaarden liggen op ons kantoor ter inzage. Schaden welke zijn ontstaan op ons bouwwerk en welke niet door deze verzekering worden gedekt zijn en blijven voor uw rekening en aansprakelijkheid. Indien u gebruik wilt maken van bovengenoemde CAR-verzekering, moet u hieromtrent toestemming te hebben van ons;
 • alle benodigde motorvoertuigen voor de uitvoering van het werk moeten door u voorzien zijn van een correcte WA- en/of WAM-verzekering.

Garanties

 • de onderaannemer verstrekt een garantie conform de besteksvoorwaarden;
 • het concept garantieverklaring wordt door de onderaannemer bij de hoofdaannemer ter goedkeuring ingediend;
 • de laatste factuur/termijn is betaalbaar nadat de definitieve, door de onderaannemer rechtsgeldig ondertekende garantieverklaring, in het bezit van de hoofdaannemer is gesteld.

Ontbinding

Onverminderd hun bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst op grond van de wet, hebben aannemer en onderaannemer het recht de overeenkomst van onderaanneming te ontbinden:

 1. indien de wederpartij de bedrijfsoefening staakt, een aanvraag tot surseance van betaling indient of in staat van faillissement wordt verklaard;
 2. indien beëindiging in onvoltooide staat plaatsvindt van het aan de aannemer opgedragen werk;
 3. indien de overeenkomst tussen de aannemer en diens opdrachtgever, welke mede het aan onderaannemer opgedragen werk omvat, wordt ontbonden.

Bij faillissement komen alle openstaande vorderingen te vervallen. Verrekening zal plaatsvinden als gevolg van stagnatie, opdrachten aan derden, overname garanties.

Algemeen

 • alle bepalingen, omschrijvingen en voorwaarden van de besteksregeling, geldend tussen ons en onze opdrachtgever, zijn voor deze opdracht van toepassing, voor zover daarvan bij deze niet wordt afgeweken. Deze regeling ligt op het werk c.q. kantoor ter inzage.
 • uitbestedingen aan derden mogen slechts in overleg met en na schriftelijke goedkeuring van de bouw- directie en Bouwbedrijf Niersman B.V. plaatsvinden;
 • de onderaannemer blijft jegens de hoofdaannemer aansprakelijk voor het door hem uitbestede werk;
 • schaden, ontstaan door toedoen van uw medewerkers/onderaannemers/leveranciers, komen geheel voor uw rekening;
 • uw werkzaamheden moet u uitvoeren, inclusief de volgens het bestek geëiste onderhouds- en reparatie- werkzaamheden. Tevens zorgt u voor dagelijks toezicht;
 • wijzigingen en aanvullingen van deze opdracht moeten door ons vooraf kenbaar worden gemaakt en zijn alleen geldig na onze schriftelijke bevestiging;
 • wij behouden ons het recht voor om bij stagnaties, door u veroorzaakt, alle hieruit voortvloeiende kosten bij u in rekening te brengen;
 • deze opdracht wordt verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door de bouwdirectie en behoudens doorgang van het werk;
 • bij verschil van interpretatie van het bestek en bijbehorende stukken zal de mening van de bouwdirectie de doorslag geven;
 • bouwwater en stroom worden ter beschikking gesteld: het gebruik is, mits binnen redelijke grenzen, gratis;
 • uw personeel kan gebruik maken van de aanwezige toilet- en schaftgelegenheid, op voorwaarde dat deze schoon wordt achtergelaten;
 • voor verticaal transport is tijdens de ruwbouw een bouwlift beschikbaar, welke in overleg met onze uitvoerder gebruikt kan worden;
 • u bent bekend met de situatie op de bouw en aanvaardt deze als zodanig;
 • wij zijn nimmer verantwoordelijk voor uw op de bouwplaats opgeslagen goederen of reeds gesteld werk tot aan de oplevering.
 • voor start werkzaamheden moet o.a. leverancier zich ervan overtuigen over de lange gegevens/termijnen te beschikken;
 • beschadiging en bevuiling van reeds gesteld werk moet voorkomen worden: eventueel herstel en schoonmaken is voor uw rekening;
 • keuring van uw materialen geschiedt op de bouwplaats;
 • de werktijden zijn van 07:15 tot 16:30 uur;
 • de bouw is gesloten tijdens ATV-dagen volgens de bouw-CAO. Wij verzoeken u dringend zich hiernaar te voegen;
 • uw prijs/prijzen is/zijn inclusief: • alle materialen, gereedschappen, diensten;
  • arbeidslonen;
  • sociale lasten, reisuren- en verblijfskosten en vrachtkosten;
  • lossen, opslaan en alle horizontale/verticale transporten van de materialen op de bouwplaats;
  • het uiterlijk om 15:30 uur op de bouw aanwezig doen zijn van de materialen;
  • de maatvoering;
  • wanneer noodzakelijk, het zonder verrekening verrichten van overwerk, indien door uw toedoen de voortgang van het werk stagneert;
  • het tijdig verzorgen van monsters van door u te leveren materialen;
  • al het voor uw werkzaamheden benodigde materieel, voor zover niet anders omschreven;
  • het schoon opleveren van de ruimte c.q. werkplaats waar u gewerkt heeft;
  • eventueel benodigde opslagruimte;
  • het voldoen aan de eisen welke door de gemeentelijke instanties ter plaatste gesteld worden;
  • benodigd tekenwerk.

Daar waar deze voorwaarden in strijd zijn met uw algemene voorwaarden zijn de voorwaarden van Bouwbedrijf Niersman B.V. van toepassing.

Wet Ketenaansprakelijkheid

 • B.T.W.-verlegd regeling is van toepassing;
 • op uw factuur ons BTW nr. vermelden: NL811613926B02;
 • storting op de geblokkeerde rekening van de onderaannemer voor verschuldigde premies sociale verzekeringen en loonheffing welke in de onderaan- nemingssom zijn begrepen, geschiedt conform het percentage vermeld in de overmakingovereenkomst G-rekeningenbesluit welke deel uitmaakt van deze overeenkomst, tenzij berekening uit de mandagenregisters een hoger bedrag aangeeft. Dan wordt het hogere bedrag gestort op de geblokkeerde rekening van de onderaannemer;
 • de hoofdaannemer heeft het recht de in de onderaannemingssom begrepen bedragen voor premies sociale verzekeringswetten en loonheffing namens de onderaannemer rechtstreeks te voldoen aan de betrokken bedrijfsvereniging en/of de ontvanger der directe belastingen;
 • wij verzoeken u, in verband met de Wet Ketenaansprakelijkheid, de hieronder aangekruiste stukken, indien nog niet in ons bezit, aan ons toe te zenden:
  • recent uittreksel (niet ouder dan 1 jaar) uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken;
  • recente verklaring (niet ouder dan 3 maanden) inzake nakoming van fiscale verplichtingen van de Ontvanger der Directe belastingen. Deze ieder kwartaal toe te zenden;
  • volledig ingevulde overmakingovereenkomst G-rekeningenbesluit 1992. (bedrag arbeidsloon in aanneemsom niet vergeten);
  • vestigingsvergunning;
  • G-rekening overeenkomst;
  • kopie van een geldig paspoort of identiteitsbewijs (voor- en achterzijde) van uw medewerkers op ons project.

Vertraging van betaling zal ontstaan indien wij bovengenoemde stukken niet of te laat van u ontvangen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search